Titular de la web: Albert Monells Reig     

DNI: 46673237G

Direcció : Santa Eugènia 79, 3er – 3a

Població: GIRONA

Codi Postal: 17006

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per Albert Monells Reig en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Albert Monells Reig no és fa responsable de les webs no pròpies a les quals és pot accedir mitjançant vincles, “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Albert Monells Reig no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a la web de Albert Monells Reig ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei o a l’accés, o de l’intent d’usar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar-se a la Web de Albert Monells Reig com en accedir a la informació d’altres webs des del Web de Albert Monells Reig

VÍNCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

És prohibeix expressament establir l’enllaç www.cavesmonells.cat des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i al ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que Albert Monells Reig intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenteixi la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Albert Monells Reig proveït del DNI: 46673237G, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. Albert Monells Reig informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’usuari a través dels formularis de la web seran incorporades i tractades per Albert Monells Reig amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes en cada moment determinat. Si ho desitgeu podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Albert Monells Reig Carrer Santa Eugènia 79, 3er – 3a, de 17006 Girona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, si us plau dirigiu-vos al link “Política de Privadesa” d’aquesta mateixa web.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant galetes en algunes pàgines. La finalitat de les cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de les cookies per part de Albert Monells Reig podeu accedir al “link” Política de Cookies d’aquesta mateixa pàgina web.

Les cookies utilitzades són: Google Analytics

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Albert Monells Reig informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors. Albert Monells Reig ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes i/o serveis, segons el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

Albert Monells Reig declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, Albert Monells Reig no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui causar als Usuaris per causes alienes a Albert Monells Reig.

Albert Monells Reig no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Albert Monells Reig realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa a qualsevol dels webs, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Albert Monells Reig així com els continguts bolcats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ i per escrit de Albert Monells Reig.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren a les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Albert Monells Reig o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de Albert Monells Reig.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per Albert Monells Reig així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Albert Monells Reig és lliure de limitar l’accés a la pàgina web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

Albert Monells Reig en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de Albert Monells Reig al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Albert Monells Reig per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Albert Monells Reig traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Albert Monells Reig.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, Albert Monells Reig queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats del format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per Albert Monells Reig per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de Albert Monells Reig sense el consentiment previ, exprés i per escrit del client. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Albert Monells Reig. sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa.

Albert Monells Reig no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la website de Albert Monells Reig.