Nom de l’Empresa : Cava Artístic S.L.       

CIF: B-66507690

Direcció : Nàpols, 19

Població: 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)

Codi Postal: 08380

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per CAVA ARTÍSTIC S.L. en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CAVA ARTÍSTIC S.L. no és fa responsable de les webs no pròpies a les quals és pot accedir mitjançant vincles, “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CAVA ARTÍSTIC S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a la web de CAVA ARTÍSTIC S.L. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei o a l’accés, o de l’intent d’usar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar-se a la Web de CAVA ARTÍSTIC S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des del Web de CAVA ARTÍSTIC S.L.

VÍNCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

És prohibeix expressament establir l’enllaç www.cavaartistic.cat, www.cavaartistic.es o bé www.cavesmonells.cat des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i al ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que CAVA ARTÍSTIC S.L., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenteixi la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CAVA ARTÍSTIC S.L., proveïda de CIF: B-66507690, actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web. CAVA ARTÍSTIC S.L. informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’usuari a través dels formularis de la web seran incorporades i tractades per CAVA ARTÍSTIC S.L., amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes en cada moment determinat. Si ho desitgeu podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a CAVA ARTÍSTIC S.L., Carrer Nàpols, 19 08380 Malgrat de Mar (Barcelona). Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, si us plau dirigiu-vos al link “Política de Privadesa” d’aquesta mateixa web.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant galetes en algunes pàgines. La finalitat de les cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de les cookies per part de CAVA ARTÍSTIC S.L. podeu accedir al “link” Política de Cookies d’aquesta mateixa pàgina web.

Les cookies utilitzades són: Google Analytics

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CAVA ARTÍSTIC S.L. informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors. CAVA ARTÍSTIC S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes i/o serveis, segons el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CAVA ARTÍSTIC S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, CAVA ARTÍSTIC S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui causar als Usuaris per causes alienes a CAVA ARTÍSTIC S.L.

CAVA ARTÍSTIC S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CAVA ARTÍSTIC S.L. realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa a qualsevol dels webs, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CAVA ARTÍSTIC S.L. així com els continguts bolcats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ i per escrit de CAVA ARTÍSTIC S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren a les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CAVA ARTÍSTIC S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CAVA ARTÍSTIC S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per CAVA ARTÍSTIC S.L. així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CAVA ARTÍSTIC S.L. és lliure de limitar l’accés a la pàgina web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CAVA ARTÍSTIC S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de CAVA ARTÍSTIC S.L. al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a CAVA ARTÍSTIC S.L. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CAVA ARTÍSTIC S.L. traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de CAVA ARTÍSTIC S.L.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, CAVA ARTÍSTIC S.L. queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats del format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per CAVA ARTÍSTIC S.L. per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de CAVA ARTÍSTIC S.L. sense el consentiment previ, exprés i per escrit del client. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CAVA ARTÍSTIC S.L. sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa.

CAVA ARTÍSTIC S.L. no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la website de CAVA ARTÍSTIC S.L.