INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Titular : Albert Monells Reig    

DNI : 46673237G

Direcció : Santa Eugènia 79, 3er – 3a

Població : Girona

Codi Postal : 17006

FINALITAT

 • Gestió de les vostres dades de contacte per donar resposta als vostres dubtes i/o preguntes.
 • Enviament, si escau, de comunicacions que puguin ser del vostre interès.
 • Gestió de la compravenda dels productes de la nostra Entitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

La present Política de privadesa de Albert Monells Reig regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris a la present web o a qualsevol dels entorns d’Internet de Albert Monells Reig.

Mitjançant la implementació d’aquells formularis que puguin estar inclosos a la website, relatius als serveis prestats i/o productes comercialitzats per Albert Monells Reig, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal , del qual és titular Albert Monells Reig, podent exercir els drets pertinents segons el que exposa les clàusules següents.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la pàgina web.

Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

Albert Monells Reig és la persona física responsable de la recollida i el processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que es comercialitzen.

Albert Monells Reig es compromet a respectar i salvaguardar la seva privadesa i la seguretat de les seves dades.

Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Nom del titular : Albert Monells Reig

DNI : 46673237G

Direcció : Santa Eugènia 79, 3er – 3a

Població : Girona

Codi Postal : 17006

Contacti amb nosaltres:

Carrer Santa Eugènia 79, 3er – 3a 17006 Girona

info@cavesmonells.cat

+ 34 613 13 06 36

Amb quina finalitat recopilem les vostres dades?

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Albert Monells Reig només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

A la present web, només es tracten dades de contacte, identificatives i econòmiques, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden demanar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de

 • Gestió de les dades de contacte per poder donar resposta als dubtes i/o preguntes formulades.
 • Enviament d’informació que pugui ser del vostre interès, en el cas que correspongui.
 • Gestió de la compravenda dels productes de la nostra Empresa.

S’informa que no es faran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics.

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o finalitat legítima per a la qual van ser captats.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

A tercers que ens ajudin a proporcionar serveis de tecnologia de la informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament web, etc. En relació amb això, Albert Monells Reig col·laborarà perquè aquests tercers compleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests. Albert Monells Reig no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.Albert Monells Reig no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. La web pot tenir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com ara xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. Albert Monells Reig no és fa responsable de les informacions que és recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privadesa que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.  

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les vostres dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita al punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació , supressió i limitació al tractament.

Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Albert Monells Reig

Santa Eugènia 79, 3er – 3a 17006 Girona

info@cavesmonells.cat

Així mateix, si feu saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS.

En cas que hi hagi alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb: 

Albert Monells Reig

Santa Eugènia 79, 3er – 3a 17006 Girona

info@cavesmonells.cat

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.cavesmonells.cat.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades als formularis corresponents fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en aquest avís legal i polítiques de privadesa.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al website com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclòs en el mateix, serà de responsabilitat exclusiva de qui el realitzi. Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i ús correcte. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del pròpi Albert Monells Reig, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. Albert Monells Reig no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web és Albert Monells Reig amb domicili al carrer Santa Eugènia 79, 3er – 3a de 17006 Girona i amb la gestió del domini d’Internet: www.cavesmonells.cat atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail: info@cavesmonells.cat.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I DE XARXES SOCIALS

Albert Monells Reig només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella la titular o ostenti un dret de naturalesa anàloga. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels titulars legítims.

Albert Monells Reig col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privadesa, i que només hi accedeixin una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

Albert Monells Reig es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte.

Albert Monells Reig recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les accions següents:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb què s’ha d’operar a través d’Internet, permetent disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, ja que en aquest cas poden estar posant en risc la privadesa i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la vostra disposició als seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privadesa del perfil d’usuari a la xarxa social, de manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o contactes directes prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs de lleure que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir una cura especial respecte a la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte dels quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de què sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar als seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Cal llegir tota la informació concernent a la pàgina web. S’hi explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.